Destinační management Královského hvozdu / Destinationsmanagement des Künischen Gebirges


Místo realizace
Královský hvozd

Projekt obsahuje stanovení ucelených aktivit pro podporu cestovního ruchu v regionu, které povedou především k udržitelnému informování o zajímavostech a tradičních akcích v regionu. Aktivity budou stanoveny ve spolupráci s odborníky, kteří mají zkušenosti s turistickým managementem regionu. Aktivity budou průběžně pilotně realizovány. Součástí bude také vytvoření nových chybějících tiskovin o regionu podle aktuální poptávky (cykloturistická mapa, mapa vyhlídkových míst nebo pod.).

Aktivity projektu
Posílení spolupráce informačních center v Nýrsku, v Klatovech a ve Kdyni s bavorskými informačními centry a s hoteliéry v bavorských obcích Královského hvozdu (KH)

- Vytvoření dvojjazyčného informačního balíčku s tipy a podrobnými pokyny na výlety/ exkurze na českou stranu (elektronická verze)
- společná setkání bavorských pracovníků IC, bavorských hoteliérů a pracovníků českých IC v Čechách – prezentace informačního balíčku pro hotely a doplnění účastníky setkání a seznámení s výsledky projektu
- exkurze na českou stranu – vybrané výlety na základě info balíčku případná úprava tipů na výlety na základě praxe
- oboustranná distribuce českých a bavorských tiskovin o regionu přímo do IC (svoz a rozvoz tiskovin koordinátorem projektu – jedenkrát ročně)
- domluvení kontaktních osob pro domluvu zájezdů/ výletů/ exkurzí bavorských návštěvníků na českou stranu (za každé české IC jedna osoba)

Podpora českých a bavorských muzeí, exkurzí, výstavních expozic apod. v regionu
- zajištění jazykových korektur stávajících informačních materiálů pro prohlídky a exkurze (tisk a vytvoření materiálů zajistí muzea)
- intenzivní propagace a podpora Muzea královského hvozdu (zajištění dvojjazyčnosti všech expozic, prezentačních materiálů – infopanely, webové stránky, rozvoj propagace a nabídky služeb jako jsou prohlídky města, obcí a místních atraktivit)
- zajištění překladu informačních tabulí a materiálů k exkurzím, prohlídkám (tisk a vytvoření materiálů zajistí muzea)
- pilotní provedení exkurzí do bavorských muzeí, výstavních expozic, naučných stezek apod. v češtině – 6 míst, která projeví zájem – zároveň bude domluvena udržitelnost, pokud o službu bude u návštěvníků zájem

Podpora přeshraniční spolupráce neziskových organizací
Uspořádání exkurzí českých NNO do Bavorska a exkurzí bavorských NNO do Čech (např. dobrovolní hasiči, ochotníci)
Výměna informací o termínech pořádání akcí, snaha o zajištění sladění termínů (na základě kalendářů akcí)

Činností koordinátora projektu bude také poskytování konzultací pro zájemce o spolupráci a pořádání česko-německých akcí.

Přeshraniční propagace regionu
Rozšíření a propagace serveru www.kuenisches-gebirge.de
- oživení serveru, doplnění informací, propagace serveru (elektronickou cestou – umístění odkazu na obecní, turistické, krajské servery apod.)
- pravidelné vydávání česko-německého elektronického kalendáře akcí a jeho distribuce (čtvrtletně)
- tiskové zprávy o regionu pod hlavičkou Královský hvozd

Dotisk a distribuce česko-německých map s uvedením atraktivit v jednotlivých obcích Královského hvozdu
- navýšení počtu informačních materiálů o regionu tak, aby byla možná další distribuce do Bavorska/ Německa a do ČR (mapy půjdou zatím v ČR především do informačních center a velkých cestovních kanceláří ve střední Moravě, Středních Čechách a do větších příhraničních měst v Bavorsku jako je Furth i.W.)
 

Vlastnosti projektu
neinvestiční
dotace
partnerem
vlastní zdroje
plánované
cz instituce