Královský hvozd / Künisches GebirgeČesko-bavorský region Královský hvozd

Bayerisch-böhmische Region Künisches Gebirge

Ekoregion Úhlava na Šumavě se vyznačuje také těsným sousedstvím s Bavorskem.

Území Královského hvozdu se rozkládá kolem horského hřebenu Ostrý a Svaroh. Území nese pojmenování odvozením od svého lesnatého charakteru – hvozd, tedy hluboký a neprostupný les. Velmi dlouho (od 11.století) se v důsledků panovnické držby uchovával název Království, později zakotvený ve spojení Královský hvozd. Probíhalo tudy několik důležitých obchodních cest z Řezna do Prahy. První obyvatelé byli „svobodní sedláci Královského hvozdu“. Se zalidňováním Hvozdu začalo budování sklářských hutí (konec 15. století). První větší osidlování Hvozdu nastalo v 16.století, nově příchozím obyvatelům se dostávalo výhod za život v drsném a neúrodném horském klimatu, tito privilegovaní sedláci si říkali „Králováci“. Od poloviny 18.století náleží k českému území jen menší část původní rozlohy Hvozdu v důsledku bavorské kolonizace. S postupem času bylo území rozdělováno do držav, později do rychet, ve prospěch různých majitelů. Se závěrem 18.století došlo ke stabilizaci sídelního obrazu celého území, který se dále měnil jen minimálně. V 19.století rostla emancipace venkovského obyvatelstva ve vládnoucí monarchii, jež vedla k obecním zákonům a ke vzniku obecní samosprávy. Život jedné z nejrázovitějších oblastí byl ukončen v průběhu 20.století, s nástupem druhé světové války a následně „Železné opony“, která dosud prolínanou česko-německou oblast uzavřela na dlouhá léta.
V posledních desetiletích formoval region Královského hvozdu rozdílný vývoj na Východě a na Západě. Přesto existují mezi lidmi na obou stranách regionu dlouholeté vztahy, které začaly zvědavostí, pokračovaly vzájemným poznáváním a vyvinuly se v přátelskou kooperaci mezi samosprávou, spolky a zájmovými skupinami s cílem podpořit trvalý vývoj společného regionu a společenského a kulturního života v něm.

Akční sdružení Královský hvozd

Na území Královského hvozdu funguje dlouholetá česko-bavorská spolupráce na úrovni obcí a spolků. Na podporu této spolupráce zde působí "Akční sdružení Královský hvozd", jež  zahrnuje 5 bavorských - obcí Arrach, Eschlkam, Lam, Lohberg a Neukirchen b. Hl. Blut (okres Cham) a 7 českých obcí sdružení "Úhlava" DSO - Chudenín, Dešenice, Hamry, Nýrsko, Strážov, Janovice nad Úhlavou (okres Klatovy) a Všeruby (okres Domažlice) v okolí geomorfologického celku Královský hvozd. Cílem této strategické aliance je využít společný potenciál pro trvale udržitelný přeshraniční rozvoj, popř. odstranit překážky a na základě společného konsensu iniciovat a realizovat budoucí rozvoj.

 

 

"Vyzdvihnout silné stránky každé jednotlivé obce a společně je propagovat !"

Cílem této strategické aliance je využít společný potenciál pro trvale udržitelný přeshraniční rozvoj, popř. odstranit určité překážky a na základě společného konsensu iniciovat a realizovat budoucí rozvoj.

Díky inovativnímu přístupu a orientace na otázky "interkomunální, přeshraniční spolupráce - rozvoj venkovského prostoru" se stal přeshraniční akční spolek jedním ze 3 bavorských modelových projeků pro spolupráci mezi Správou pro rozvoj venkova (Státní ministerstvo zemědělství, výživy a lesnictví) a ministerstvem pro zemského rozvoje (Státní ministerstvo pro zemský rozvoj a otázky životního prostředí).