Strategie rozvoje přeshraničního regionu/Entwicklungskonzept der grenzüberschreitenden Region 

Za aktivní spolupráce a účasti místních aktérů byly na obou stranách hranice vypracovány regionální rozvojové koncepty, jejichž jádro tvoří společná přeshraniční strategie. Zároveň byly i koncepčně integrovány již stávající společné přeshraniční rozvojové dokumenty a projekty (např. Region budoucnosti Cham, Ekoregion Arrach-Lam-Lohberg, Strategie rozvoje mikroregionu Úhlava).

Zpracováním regionálního rozvojového konceptu pro bavorskou oblast Akčního sdružení Královský hvozd byla pověřena plánovací kancelář LARS consult v Mnichově. Na české straně pak byly pověřeny organizace Centrum pro komunitní práci Západní Čechy a Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Všechny pracovní kroky obou plánovacích týmů byly prováděny v úzké spolupráci. V rámci Akčního sdružení Královský hvozd tak byly uskutečněny modelové formy spolupráce.

V červnu 2009 byla strategie aktualizována agenturou CenTouris při univerzitě Passau.