Vyšel nový Zpravodaj


Vložil admin dne 8. Listopad 2017 - 13:58

Nový Zpravodal MAS Ekoregion Úhlava právě vychází na webových stránkách MAS. Zpravodaj se zaměřuje na aktivity podporované v rámci Strategie CLLD v období let 2017-2023.

Podporována bude výstavba a rekonstrukce cyklostezek včetně jejich vybavení a investice do bezpečnosti dopravy jako budování chodníků, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné dopravy, lávky, podchody a další prvky zvyšující bezpečnost (veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů) včetně doprovodné zeleně.

V sociální oblasti se podpora zaměří na budování sociálního bydlení, rozvoj komunitních center a komunitní sociální práce či podporu vybraných sociálních služeb. Ve vzdělávání bude podpořeno budování infrastruktury a vybavení předškolních zařízení, základních škol, ale i infratruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. V rámci podpory rodin budou podporovány příměstské tábory pro děti.

Pro zemědělské podnikatele je určena podpora hmotných i  nehmotných investic v živočišné a rostlinné výrobě v rámci níž budou podporovány investice do staveb, strojů a technologií. Držitelé lesů mohou využít dotační výzvy zaměřené na lesnickou infrastrukturu (výstavba a rekonstrukce lesních cest včetně souvisejících objektů a vybavení)  a na lesnické technologie (podpořeny budou technologie a stroje pro zpracování dřeva, výchovu a těžbu lesních porostů či školkařskou činnost). Podporovány budou také pozemkové úpravy vedoucí k protierozním a vodohospodářským opatřením, k ochraně životního prostředí či ke zpřístupnění zemědělských pozemků mimo intravilán).

MAS plánuje v rámci svých výzev podpořit také vybrané nezemědělské činnosti a to formou podpory budování a rekonstrukce budov, provozoven, malokapacitních ubytování. Podporováno bude také pořízení technologií, strojů a dalšího vybavení.

Podrobnější informace najdete v novém Zpravodaji MAS a na našich webových stránkách, kde budou také zveřejňovány aktuální vyhlášené výzvy.