Integrovaný přeshraniční rozvoj Královského hvozdu / Integrierte grenzübergreifende Entwicklung des Künischen Gebirges   

Financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie.
Investice do Vaší budoucnosti.

 

Projektové aktivity zvýšily povědomí o přeshraniční spolupráci v regionu Královský hvozd a přispěly podpoře navazování nové česko-německé spolupráce.

Cíl projektu: zprostředkovat informace o možnostech přeshraniční spolupráce a podpořit vznik a rozvoj mezioborových partnerství v Královském hvozdu a v jeho sousedních regionech na české i bavorské straně. Vznikla databáze kontaktů a přeshraničních projektových záměrů, která bude průběžně aktualizována.

V průběhu projektu se konala česko-německá setkání na české straně i na bavorské straně Královského hvozdu, v setkávacím centru v Nýrsku nebo v německém setkávacím centru v Neukirchenu beim Heiligen Blut. Součástí setkání byly tzv. partnerské burzy a burzy česko-německých projektových námětů pro zástupce českých a bavorských sdružení, škol, institucí a dalších organizací a samozřejmě i pro aktivní jednotlivce a další zájemce. Setkání byla věnována také prezentaci projektu, probíhajících aktivit a aktuálním tématům z oblasti česko-německé spolupráce v regionu Královský hvozd a v jeho sousedních regionech.

V rámci projektu vznikly tiskoviny o regionu Královský hvozd (více v záložkách Kudy kam v Královském hvozdu, Královský hvozd v zimě). Jde o mapy s představením atraktivit a zajímavostí pro letní a zimní sezonu a tipy na přeshraniční pěší a cyklistické výlet. Tiskoviny jsou zdarma k dostání ve všech informačních centrech v regionu.

 

Financováno OPPS Cíl 3 Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie - Investice do Vaší budoucnosti, spolufinancováno „Úhlava“ DSO  /  Českým partnerem projektu je „Úhlava“ DSO  /  Německým partnerem jsou německé obce Akčního sdružení Královský hvozd  /  Realizace projektu probíhala od 1.1.2009 do 31.12.2011  /  Realizátorem je Centrum pro komunitní práci západní Čechy (CpKP ZČ), Americká 29, Plzeň 301 38, Tel.: +420/377 329 558, kontaktní osoba Monika Ženíšková, mobil: +420/775 760 349, e-mail: monika.zeniskova@cpkp.cz

 


 

Die Projektaktivitäten erhöhten das Bewusstsein über die grenzübergreifende Zusammenarbeit in der Region des Künischen Gebirges und unterstützen die Aufnahme einer neuen deutsch-tschechischen Zusammenarbeit.

Das Projektziel: Informationen über Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu vermitteln und die Bildung und Entwicklung interdisziplinärer Partnerschaften im Künischen Gebirge und seinen Nachbarregionen auf tschechischer und bayrischer Seite zu unterstützen. Im Zuge des Projektes entstand eine Datenbank mit Kontakten und grenzüberschreitenden Projektvorhaben, die fortwährend aktualisiert werden wird.

Im Projektablauf wurden deutsch-tschechische Treffen auf tschechischen und bayerischen Seite des Künischen Gebirges durchgeführt, entweder im Begegnungszentrum in Nýrsko oder im bayrischen Begegnungszentrum in Neukirchen beim Heiligen Blut. Bestandteil waren sog. Partnerbörsen und Börsen der deutsch-tschechischen Projektvorhaben dienten den Vertretern bayrischer und tschechischer Verbände, Schulen, Institutionen und weiteren Organisationen sowie selbstverständlich aktiven Einzelnen. Die Treffen widmeten sich auch der Projektpräsentation, laufenden Aktivitäten und den aktuellen Themen auf dem Gebiet der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit in der Region des Künischen Gebirges und seiner Nachbarregionen.

Im Rahmen vom Projekt entstanden Druckmaterialien über die Region Künisches Gebirge (mehr unter Kudy kam v Kralovskem hvozdu, Kralovsky hvozd v zime). Es sind Landkarten mit einer Vorstellung der Attraktivitäten und Sehenswürdigkeiten für die Sommer- und Wintersaison und Ausflugstipps für Wanderer und Fahrradfahrer. Diese Druckmaterialien sind kostenlos in jeder Touristinformation im Künischen Gebirge erhältlich.

Das Projekt wurde durch das Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2007-2013 Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union kofinanziert – Investition in Ihre Zukunft, kofinanziert von dem Gemeindenverband „Úhlava“ DSO. / Tschechischer Projektpartner ist der Gemeindeverein „Úhlava“ DSO. / Deutscher Partner sind die deutschen Gemeinden des Aktionsbündnisses Künisches Gebirge. / Das Projekt wurde im Zeitraum von 1.1.2009 bis 31.12.2011 durchgeführt. / Das Projekt wird durch das Zentrum für kommunale Arbeit Westböhmen (CpKP ZČ) realisiert. Anschrift: Americká 29, Plzeň 301 38, Tel.: +420/377 329 558, Kontaktperson: Monika Ženíšková, Mobil: +420/775 760 349, E-Mail: monika.zeniskova@cpkp.cz