Aktualizace rozvojové strategie Královského hvozdu / Fortschreibung des regionalen Entwicklungskonzepts Könisches GebirgeOd podzimu 2008 je připravována aktualizace stávající přeshraniční rozvojové strategie Královského hvozdu. Aktualizaci zpracovává německá agentura CenTouris při univerzitě Passau.

V rámci tohoto projektu se 12.11.2008 konalo pracovní setkání zástupců českých a německých členských obcí Královského hvozdu v Neukirchen b. hl. Blut v místním setkávacím centru v budově kláštera. Zástupce CenTouris pan Steffan Rösch představil postup pro zpracování aktualizace strategie. Dokument rozvojové strategie bude zpracován jako pracovní plán do roku 2013, který zůstane otevřený pro nové projektové záměry obcí pro rozvoj regionu. Aktualizovaná strategie bude výsledkem sběru projektových záměrů na třech úrovních - na české straně, na bavorské straně a přeshraniční projekty (pokud možno zrcadlové, tedy takové, které budou realizované na obou stranách hranice).

Pro účely aktualizace rozvojové strategie se 20.1.2009 opět v Neukirchenu uskutečnil celodenní workshop pro členy Královského hvozdu. Šlo jak o pracovní setkání, tak o prostor pro neformální hovory při společném obědě. Během tohoto dne představili všichni páni starostové, zástupci členských obcí Královského hvozdu, projekty obcí probíhající a plánované. Zároveň zmínili i novinky v obcích a zástupci obcí, kteří do svých úřadů nastoupili nově, představili i sebe. Všechny záměry byly postupně roztříděny dle tří zmíněných úrovní - české, německé a přeshraniční záměry. Výsledky workshopu agentura CenTouris zpracovávala v němčině v dokumentu Aktualizace regionální rozvojové strategie přeshraničního akčního sdružení Královský hvozd. Česká verze bude vyhotovena do konce léta 2010.

 


 

Ab Herbst 2008 wird eine Fortschreibung des bestehenden Entwicklungskonzeptes Künisches Gebirge vorbereitet. Die Aktualisierung bearbeitet die Agentur CenTouris nahe der Universität Passau.

Im Rahmen dieses Projektes fand am 12.11.2008 ein Arbeitstreffen der Vertreter der deutschen und tschechischen Mitgliedsgemeinden des Künischen Gebirges in Neukirchen b. hl. Blut im Begegnungszentrum des Klostergebäudes statt. Der Vertreter der CenTouris Agentur, Herr Steffan Rösch, stellte den Bearbeitungsstand der Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes vor. Das Dokument der Entwicklungsstrategie wird als Arbeitsplan bis 2013 bearbeitet und ist offen gehalten für neue Projektvorhaben der Gemeinden im Bereich der regionalen Entwicklung. Das aktualisierte Entwicklungskonzept stellt das Ergebnis der Erfassung von Projektvorhaben auf drei Ebenen vor – auf tschechischer Seite, auf bayrischer Seite sowie grenzüberschreitende Projekte (möglichst Spiegelprojekte, d.h. solche Projekte, die auf beiden Grenzseiten realisiert werden).

Im Sinne der Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes fand in Neukirchen am 20.1.2009 erneut ein ganztägiger Workshop für alle Mitglieder des Künischen Gebirges statt. Es bot sowohl ein Arbeitstreffen, als auch Raum für informelle Gespräche bei einem gemeinsamen Mittagessen. Im Tagesverlauf stellten die Bürgermeister und Vertreter der Mitgliedsgemeinden des Künischen Gebirges jene Projekte der Gemeinden vor, die momentan laufen und solche, die sich in Planung befinden. Zugleich wurden die Neuigkeiten der einzelnen Gemeinden ausgetauscht und ebenfalls die neu gewählten Bürgermeister stellten sich vor. Alle Projektvorhaben wurden nach den oben genannten Realisierungsebenen sortiert – tschechische, deutsche und grenzüberschreitende Projektvorhaben. Die Ergebnisse des Workshops wird CenTouris weiter bearbeiten.

 

workshop 20.1.2009, Neukirchen