Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Ekoregion Úhlava 2Ekoregion Úhlava realizuje projekt s registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009704 . Obsahem projektu je animační a administrační zajištění realizace SCLLD MAS Ekoregion Úhlava pro progamové období 2014 - 2020. Projet je určen na podporu oprávněných konečných žadatelů předkládajících žádosti o dotaci v jednotlivých výzvách MAS. Klíčovými aktivitami projektu je vyhlašování výzev, výběr žádostí k podpoře, administrace SCLLD a projektů konečných žadatelů vůči řídícím orgánům a animace škol a školských zařízení. Cílem projektu je zlepšení kvality života v území působnosti MAS. Projekt je realizován od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023 a je podpořen příspěvkem Evropské unie ve výši 7 346 255,- Kč.

 

Co je to LEADER?

Pojem LEADER je zkratkou francouzského „Liaison Entrée Actions de Développement de l´Économie Rurale“, tedy „Propojení rozvojových aktivit a venkovské ekonomiky“. Tato iniciativa Evropské unie vznikla již roku 1991 s cílem dopomáhat k rozvoji venkovských oblastí cestou zapojení místních subjektů. Od roku 2003 jsou principy LEADER uplatňovány i při rozvoji venkova u nás, nejdříve jako pilotní projekty v rámci Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj, později v rámci programů LEADER ČR Ministerstva zemědělství a Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Ke vzniku iniciativy LEADER vedly především tyto cíle:

 • zmírnit stále se zvyšující rozdíly v životní úrovni mezi městy a venkovem,
 • zamezit devastaci venkova a jeho přírodních zdrojů, zachvat jeho kulturní dědictví,
 • zamezit odlivu venkovanů do měst,
 • přímo podporovat venkov z rozpočtu EU bez výrazných finančích ztrát,
 • aktivizovat venkov metodou „zdola-nahoru“ („bottom-up“).

Metoda LEADER se řídí sedmi hlavními principy, ukotvenými v Nařízení Evropské komise č. 1698/2005 ze dne 20.září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV/EAFRD), článek 61:

 • strategie místního rozvoje podle jednotlivých oblastí, určené pro řádně vymezená subregionální venkovská území,
 • partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni – tzv.místní akční skupiny (MAS),
 • přístup zdola spojený s tím, že rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám,
 • víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství,
 • uplatňování inovačních přístupů,
 • provádění projektů spolupráce,
 • vytváření sítí místních partnerství.

MAS / místní akční skupina

Místní akční skupiny (MAS, z angl. „Local Action Group“ – „LAG“) jsou založeny na principu partnerství a spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni.

Místní akční skupiny tvoří tedy zástupci obcí, místních podnikatelů, neziskových organizací a aktivní občané. Z hlediska právního postavení jsou to neziskové organizace, nejčastěji občanská sdružení (o.s.) a obecně prospěšné organizace (ops). Jedná se tedy o jistou formu institucionalizovaného PPP (Public-Privat Partnership – partnerství veřejného a soukromého sektoru).

Území jednotlivých MASek musí být celistvé a musí jej obývat mezi 10 a 100 tisíci obyvateli, s vyloučením měst nad 25 tisíc obyvatel, přičemž každá obec může náležet pouze do jedné MAS.

Každá MAS pro své území zpracuje mezisektorovou rozvojovou strategii, kterou schválí všichni její členové. Důležitá je také dostatečná administrativní kapacita (manažer, personál MAS) pro realizaci strategie.

Na území ČR deklaruje práci metodou LEADER kolem 180 MAS.

ČR je v používání metody LEADER vzorem

Česká republika je podle Evropské LEADER asociace pro rozvoj venkova (ELARD)
v používání metody LEADER vzorem pro další státy střední a východní Evropy.