Členové místní akční skupinyČlenové nebo partneři MAS:

Název subjektu

Sídlo a IČ (pouze u právnických osob) 

Zástupce subjektu pro MAS

Zájmová skupina

Sektor

1. Muzeum Královského hvozdu v Nýrsku

Náměstí 81, 340 22 Nýrsko

IČ: 70830631

Daniel Liebermann

Cestovní ruch

Soukromý

2. René Göndör    

 

René Göndör

Podnikání

Soukromý

3. Alena Pavlásková

 

Alena Pavlásková

Cestovní ruch

Soukromý

4. Jan Koryťák

 

Jan Koryťák

Cestovní ruch

Soukromý

5. Josef Necuda

 

Josef Necuda

Krajina a příroda

Soukromý

6. Milan Koryťák

 

Milan Koryťák

Cestovní ruch

Soukromý

7. Romana Jiříková

 

Romana Jiříková

Sociální oblast a školství

Soukromý

8. Jan Pavlásek

 

Jan Pavlásek

Podnikání

Soukromý

9. Martina Vavírková

 

Martina Vavírková

Podnikání

Soukromý

10. Tomáš Rayser   Tomáš Rayser

Podnikání

Soukromý

11. SDH Hadrava

Hadrava, 340 22 Chudenín

IČ: 65580010

Tomáš Volmut

Krajina a příroda

Soukromý

12. Monika Skopalová   Monika Skopalová

Cestovní ruch

Soukromý

13. Helena Boučková   Helena Boučková

Krajina a příroda

Soukromý

14. Městys Čachrov

Čachrov 55, 339 01 Klatovy

IČ: 00255319

Josef Bejvl

Rozvoj obcí

Veřejný

15. Město Strážov

Strážov 71, 340 21 Janovice

IČ: 00256102

Josef Rousek

Rozvoj obcí

Veřejný

16. Město Nýrsko

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ: 00255921

Miloslav Rubáš

Sociální oblast a školství

Veřejný

17. Město Janovice nad Úhlavou Harantova 132, 340 21 Janovice, IČ: 00255611 Michal Linhart

Sociální oblast a školství

Veřejný

18. Městys Dešenice

Dešenice 1, 340 22 Nýrsko

IČ: 00255394

Lenka Sýkorová

Krajina a příroda

Veřejný

19. Obec Hamry

Hamry 30, 340 22 Hamry

IČ: 43313809

Petr Křovina

Cestovní ruch

Veřejný

20. Obec Chudenín

Chudenín 68, 340 22 Nýrsko

IČ: 00255602

Jaroslav Bouzek

Rozvoj obcí

Veřejný

21. Obec Bezděkov

Bezděkov 7, 339 01 Klatovy

IČ: 00255220

Josef Červený

Krajina a příroda

Veřejný

22. Obec Klenová

Klenová 65, 340 21 Janovice 

IČ: 00573515

Andrea Baierová

Rozvoj obcí

Veřejný

23. Tomáš Havránek   Tomáš Havránek

Sociální oblast a školství

Soukromý

24. TJ Nýrsko

Jiráskova 675, 340 22 Nýrsko

IČ: 64388697

Pavel Stránský

Sociální oblast a školství

Soukromý

25. Tvrz Veselí, z.s.

Veselí 2, 340 21 Janovice nad Úhlavou

IČ: 03150615

Marta Tomanová

Cestovní ruch

Soukromý

26. Lucie Hrabětová

 

 

Lucie Hrabětová

Cestovní ruch

Soukromý

Seznam zájmových skupin:

1. Cestovní ruch

2. Krajina a příroda

3. Podnikání

4. Rozvoj obcí

5. Sociální oblast a školství

Podmínky přistoupení pro zájemce o členství:

Členství

 1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let či právnická osoba, která je plně svéprávná, má bydliště nebo sídlo nebo vykonává svou činnost v rámci územní působnosti spolku a podá písemnou přihlášku doručenou k rukám předsedy spolku, kde výslovně prohlásí, že souhlasí se stanovami a účelem spolku.
 2. Členství ve spolku vzniká rozhodnutím Programového výboru o přijetí člena. Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané Programovým výborem.
 3. Členství ve spolku zaniká:
  1. písemným oznámením o vystoupení člena prokazatelně doručeným k rukám předsedy,
  2. úmrtím či zánikem právní subjektivity člena,
  3. zrušením členství rozhodnutím Programového výboru při hrubém nebo opětovném porušení stanov, nebo pokud člen jedná proti zájmům spolku,
  4. zánikem spolku.
 4. O zániku členství ve spolku podle článku 3 odstavce 3 písm. c/ rozhoduje Programový výbor dvoutřetinovou většinou všech svých členů.

 

Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen má právo:
  1. volit a být volen do všech orgánů spolku,
  2. účastnit se jednání orgánů spolku,
  3. vyjadřovat se k rozhodnutím orgánů spolku, obracet se na ně s návrhy, podněty, iniciativami, připomínkami, dotazy a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
  4. realizovat prostřednictvím akcí a aktivit spolku své zájmy a záměry, pokud jsou v souladu s cíli a se zájmy a záměry spolku,
  5. být pravidelně informován o činnosti spolku, o výsledcích hospodaření a nahlížet do všech dokladů spolku,
  6. účastnit se akcí, které spolek pořádá,
  7. vystoupit ze spolku.
 2. Práva člena mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upravena rozhodnutím Valného shromáždění členů.
 3. Každý člen má za povinnost:
  1. vyvíjet aktivity k dosahování předmětu činnosti spolku a hájit zájmy spolku,
  2. dodržovat stanovy a případné další předpisy spolku,
  3. slaďovat své zájmy a záměry se zájmy a záměry spolku,
  4. vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku,
  5. v rámci své působnosti realizovat, popř. zabezpečit plnění úkolů vyplývajících z usnesení orgánů spolku,
  6. nakládat s majetkem spolku podle zásad hospodaření, chránit jej a přispívat ke zvyšování jeho hodnoty,
  7. všestranně propagovat spolek,
  8. platit případné členské příspěvky stanoveným způsobem, ve stanovené výši a termínu.
 4. Povinnosti člena mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upraveny rozhodnutím Valného shromáždění členů.
 5. Spolek vede seznam členů. Do seznamu členů se zapisuje

 

 1. u fyzické osoby
  1. jméno a příjmení člena,
  2. datum narození
  3. trvalé bydliště
  4. IČ jedná-li se o osobu podnikající,
 2. u právnické osoby
  1. název, sídlo a IČ
  2. osoba zastupující právnickou osobu při výkonu členských práv,
  3. osoba jednající jako statutární orgán
 3. datum vzniku členství,
 4. datum skončení členství,
 5. kontaktní údaje – telefon, e-mail, webová stránka, 
 6. příslušnost k veřejnému nebo soukromému sektoru, příslušnost k zájmové skupině,
 7. vznik a ukončení členství ve volených orgánech spolku. 

 

Seznam se nezveřejňuje. Na webových stránkách se ze seznamu zveřejní u členů spolku, kteří jsou fyzickou osobou pouze jméno a příjmení, u právnických osob pak název, sídlo a IČ.

 

E-mailová adresa člena spolku dle seznamu členů vedeného spolkem se považuje za adresu doručovací pro výkon práv a povinností člena spolku. Člen spolku je povinen bez zbytečného odkladu oznámit statutárnímu orgánu změnu kontaktních údajů, zejména e-mailové adresy.