Šablony IIIVýzva Šablony III (Výzva č. 02_20_080)

 • výzvy: 31. 3. 2020 v 14:00
 • příjmu žádostí do 29. 6. 2021 do 14 hod.
 • Místo realizace projektu: EU + Velká Británie (v IS KP14+ kraje v ČR)
 • Místo realizace stáží: EU + Velká Británie, Norsko, Island
 • Místo dopadu: méně rozvinutý region
 • Doba trvání projektu: 12-24 měsíců (nejzazší termín ukončení realizace je 30.6.2023)
 • Zahájení realizace projektu: nejdříve v den předložení žádosti o podporu, nejdříve však od 1. 8. 2020  (začátek realizace vždy první kalendářní den v měsíci).
  • pokud byly výstupy dosaženy v době realizace projektu (a schváleny ze strany poskytovatele dotace), jsou s nimi související výdaje z hlediska času způsobilé.
  • před datem zahájení lze hradit budoucí aktivity (např. letenky na stáže) – pouze u nákupu ICT je potřeba tablety/notebooky fyzicky obdržet v době realizace (u šablony „Využití ICT ve vzdělávání“ - tablety/notebooky = výstup)
  • od data zahájení realizace se odvíjí první sledované období
  • Trvání sledovaného období je dáno fixně - podány budou 2 ZoR – první po 6 měsících od začátku projektu, druhá = závěrečná na konci projektu)
 • Odkaz na výzvu:

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm

 • Školy musí být zapsané v rejstříku ROS (povinné od 1.1.2018) – do rejstříku školu eviduje zřizovatel
 • Žadatel (statutární zástupce) musí mít platný elektronický podpis s privátním klíčem či autorizovaný podpis, žádost se vyplní elektronicky (IS KP14+ - https://mseu.mssf.cz)
 • Pokud škola realizuje projekt v Šablonách II, musí být datum zahájení dalšího projektu (v Šablonách III) až po ukončení projektu v Šablonách II, nemohou běžet souběžně – žádost lze ale podat 6 měsíců před ukončením šablon II
 • Oprávnění žadatelé v Šablonách III jsou:  
  • mateřské a základní školy (MŠ a ZŠ) - ve školním roce, ve kterém podávají žádost o podporu, mají min. 1 dítě/žáka dle statistiky z 30. 9. (u výzvy)
  • mají vyplněný dotazník (po min. 3měsíční činnosti)
  • zapsané ve školském rejstříku,
  • 1 IČO = 1 projekt
 • Minimální alokace na projekt: 100 000 Kč
 • Maximální alokace na projekt: fixní částka na školu + (fixní částka na žáka*počet žáků), maximálně však 5 000 000 Kč:
  • Fixní částka na školu je 200 000 Kč u ZŠ i MŠ
  • Fixní částka na dítě/žáka je 1 500 Kč
 • Šablon III (Š III) jsou:
  • Čestná prohlášení (např. o zřízení školy, likvidace, exekuce…)
  • Vyplněný dotazník respektive jeho výstup
  • Kalkulačka