"Ekoznačka" - Vytvoření integrovaného systému ochrany životního prostředí v Ekoregionu Úhlava na základě principů místního partnerství   

Oč se jedná?

Projekt se svými aktivitami snaží navázat na vytvořený systém marketingové značky Ekoregionu Úhlava. Cílem zavedení marketingové značky bylo vytvořit kvalitní a fungující systém ekoznačky mikroregionu Úhlava a připravit podmínky na jeho postupné rozšíření v daném území.

Realizátorem projektu je Centrum pro komunitní práci západní Čechy a o.s. Ametyst. Finančně je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu z Blokového grantu Nadace rozvoje občanské společnosti a byl realizován v termínu červen 2007 – červen 2008 v Ekoregionu Úhlava.

Cílem bylo zpracovat pro držitele značky sérii doporučení pro další minimalizaci negativních dopadů provozu jejich zařízení na ŽP a obecně použitelnou metodiku minimalizace dopadů provozu venkovských ubytovacích a stravovacích zařízení na ŽP a tuto metodiku šířit do dalších regionů v ČR - přenést získané poznatky mezi další (do systému dosud nezapojené) podnikatele a podnítit diskuzi o možných formách spolupráce při ochraně ŽP se samosprávou a místními NNO.

Aktivity projektu: 

1) Výzkum a individuální poradenství o možnostech ekologizace provozu zařízení držitelů marketingové značky Ekoregionu Úhlava. Prostřednictvím individuálních konzultací s 18 ti držiteli marketingové značky Ekoregionu Úhlava (v místě jejich podnikání) byl zpracován soubor návrhů na opatření, která umožní ekologizaci zařízení (restaurace, hotel, penzion), jež držitelé provozují. Vznikla také databáze opatření (projektová databáze), kterou bude spravovat management Ekoregionu Úhlava, bude sloužit jako pomoc podnikatelům vyhledávat možné zdroje podpory na realizaci jednotlivých opatření.

2) Zpracování obecné metodiky ekologizace provozu venkovských stravovacích a ubytovacích zařízení

Konkrétní poznatky a doporučení získané při individuálních konzultacích byly vyhodnoceny a přepracovány do obecnější podoby – souhrnu doporučení pro ekologizaci provozu venkovských zařízení cestovního ruchu. Tato doporučení budou distribuována v tištěné brožuře, jde o podrobný metodický návod pro všechny majitele/provozovatele venkovských ubytovacích a stravovacích zařízení, jak postupovat při snižování negativních dopadů provozu svých zařízení na ŽP.

3) Realizace 2 informačních seminářů

Cílem seminářů bylo  informovat podnikatele v cestovním ruchu, kteří působí na území Ekoregionu Úhlava a v Plzeňském kraji o možnostech ekologizace provozu jejich provozoven (penzionů, restaurací, hotelů) a dále zástupce místní samosprávy i další představitele státních a nestátních organizací.

1. seminář: především pro podnikatele v cestovním ruchu

Jak snížit spotřebu energií

Jak nakládat s odpady a předcházet jejich vzniku

Jak využít alternativní zdroje energie

Jak maximálně ekologicky provádět stavební úpravy na svých zařízeních

2. seminář: pro všechny podnikatele, místní samosprávu a NNO

Jaké jsou formy ekologicky šetrné turistiky vč. příkladů dobré praxe (zejména přínosy marketingové značky pro zapojené podnikatele)

Jaké jsou možné zdroje podpory ochrany životního prostředí

Jaké jsou možné formy spolupráce mezi samosprávou, podnikateli a NNO v rámci ochrany životního prostředí vč. příkladů dobré praxe  

VÝSTUPY PROJEKTU:

Prezentace projektu. V prezentaci jsou přehledně a komplexně uvedeny průběh a výsledky projektových aktivit, vše je doplněno ilustračními fotografiemi.

Elektronický sborník  s uvedením prezentací a textů z informačních seminářů konaných v Nýrsku a dalších informací k tématům ekologizace provozu, šetrný cestovní ruch a ochrana životního porstředí. Sborník obsahuje prezentaci projektu a je doplněn fotografiemi z Ekoregionu. 

Metodická doporučení pro ekologicky i ekonomicky šetrný provoz restauračních a ubytovacích zařízení. Tato publikace uvádí v jednotlivých metodicky popsaných krocích postup při zavádění opatření pro ekologizaci provozu v zařízeních pro cestovní ruch. Text metodiky vychází ze zobecnění souborů doporučení pro ekologizaci, které obdrželi na základě výzkumu a konzultací jednotliví provozovatelé zařízení nesoucí marketingovou značku Ekoregionu Úhlava.  Metodika obal  , Metodika text 

 

 

Projektová databáze. V rámci konzultací s provozovateli pensionů a restaurací a v průběhu diskusí při seminářích byly posbírány náměty na projektové záměry, jejichž realizace podpoří místní podnikatele a Ekoregion. V databázi jsou uvedeny možné zdroje podpory. Databáze bude průběžně aktualizována, management mikroregionu zde bude umisťovat nové projektové náměty a především informace o možnostech podpory.

CHCETE SE VYJÁDŘIT K VÝSTUPŮM PROJEKTU?!  Pro realizátora projektu, Centrum pro komunitní práci, budou vaše příspěvky přínosnými podněty pro realizaci dalších aktivit na podporu ochrany životního prostředí ve venkovských chráněných oblastech.

Anketa pro podnikatele a zástupce mikroregionů

Vstup do e-mailového fóra Spolku pro obnovu venkova