Výzva OP VVV č.02_18_063 Šablony IIVyhlášení výzvy: 28. 2. 2018

Ukončení příjmu žádostí do 28. 6. 2019 do 14 hod.

Místo realizace projektu: EU (v IS KP14+ úroveň jakéhokoliv kraje v ČR)

Místo dopadu: méně rozvinutý region

Doba trvání projektu: 24 měsíců (nejzazší termín ukončení realizace je 31.8.2021)

Zahájení realizace projektu: nejdříve v den předložení žádosti o podporu, nejdříve však od 1. 8. 2018 (začátek realizace vždy první kalendářní den v měsíci).

Od data zahájení realizace vznikají způsobilé výdaje

Od data zahájení realizace se odvíjí první sledované období

Trvání sledovaného období je dáno fixně a to  8 měsíců (podány budou 3 ZoR – první, druhá, třetí = závěrečná)

Odkaz na výzvu:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii

Školy musí být zapsané v rejstříku ROS (povinné od 1.1.2018) – do rejstříku školu eviduje zřizovatel

Žadatel (statutární zástupce) musí mít platný elektronický podpis s privátním klíčem či autorizovaný podpis

Pokud škola realizuje projekt v Šablonách I, musí být datum zahájení dalšího projektu (v Šablonách II)  až  po ukončení projektu v Šablonách I, nemohou běžet souběžně

Oprávnění žadatelé v Šablonách II jsou:  

mateřské a základní školy (MŠ a ZŠ), základní umělecké školy (ZUŠ), školní družiny (ŠD) a školní kluby (ŠK), střediska volného času (SVČ)

1 IČO = 1 projekt

Minimální alokace na projekt: 100 000 Kč

Maximální alokace na projekt: fixní částka na školu + (fixní částka na žáka*počet žáků), maximálně však 5 000 000 Kč:

Fixní částka na školu je:  

300 000 Kč u ZŠ a MŠ

100 000 Kč u ŠD/ŠK/SVČ/ZUŠ

Fixní částka na dítě/žáka je:

2 500 Kč u ZŠ a MŠ

1 800 Kč u ŠD, ŠK, ZUŠ a SVČ

Přílohy Šablon II (Š II) jsou:

Čestná prohlášení (např.  o zřízení školy, likvidace, exekuce…)

Kalkulačka

Vyplněný dotazník respektive jeho výstup

Příjemce (škola, škol. zařízení) může v době realizace projektu uskutečňovat jakékoliv výdaje, které budou sloužit k realizaci výstupů zvolených šablon, dotaci (peníze) na šablony lze použít dle uvážení a potřeb ředitelů za podmínky, že:

Bude naplněna šablona/splněny požadované výstupy

Nakoupené potřeby jsou potřeba pro naplnění šablon

Nepůjde o investiční náklady ani o stavební úpravy

Nakoupit lze např. učební pomůcky, počítače, notebooky, tablety, proplatit administrativní náklady, osobní náklady apod.

 

Dotazníkové šetření - vyplnění dotazníku je jednou z podmínek pro Š II, jeho výstup - vyhodnocení je přílohou projektu a škola si musí zvolit alespoň 1 z  šablon doporučených v tomto vyhodnocení dotazníku

Školy, které se neúčastnily Šablon I (+ ŠD/ŠK/SVČ/ZUŠ pod stejným RED IZO, nebo samostatně zřízené)

Od  vyhlášení výzvy do  ukončení výzvy

Školy, které se účastní/ly Šablony I (+ ŠD/ŠK/SVČ/ZUŠ, pod stejným RED IZO)

od: nejdříve 6 měsíců před ukončením realizace projektu

do: konce realizace projektu (ne po konci!)

Vyplnění dotazníku bude školám zpřístupněno 6 měsíců před koncem projektu v Šablonách I.

Školám bude po vyplnění dotazníku v https://sberdat.uiv.cz/login/

vygenerován výstup (vyhodnocení dotazníku), který bude využit jak v šablonách I (jako výstup) tak i II (jako vstupní dotazník).

Následně mohou tyto školy podat projekt do Š II.

Výstup z dotazníku by měl prokázat zlepšení ve škole, pokud dojde ke zhoršení, hrozí škole pokuta 5 000 Kč

 

Možné šablony/aktivity:

Personální šablony (např. Školní asistent, Školní speciální pedagog,  Školní psycholog, Sociální pedagog,  Chůva – jen u MŠ, Školní kariérový poradce – jen u ZŠ a SVČ, Koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací – u ZUŠ)

Oproti Šablonám I:

Snížení úvazku na 0,1 (kromě psychologa)

Odstranění podmínky min. 12 měsíců práce

Doplnění možnosti řešení OČR/PN od 15. dne

Sociální pedagog: rozšíření kvalifikace: VOŠ vzdělání v oblasti sociální práce (dle zákona č. 108/2006 Sb. – pozice sociální pracovník)

školní asistent obecně kvalifikační požadavky musí být splněny nejpozději v den nástupu, ale při doložení nedostupnosti kvalifikovaného pracovníka, možnost využít výjimky §22 odst. 7 zákona o pedag. pracovnících a jeho výklad ČŠI

Šablony zaměřené na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů

Vzdělávání (DVPP), vzájemná spolupráce, sdílení zkušeností, tandemová výuka, zapojení odborníka z praxe apod.

Naplnění bagatelní podpory není povinné!

Aktivity rozvíjející ICT

Zájmové a rozvojové aktivity (např. projektový den, klub, doučování)

Spolupráce s rodiči (komunitně osvětová setkávání, odborně zaměřená setkávání)