Aktivity projektu MAP IVV rámci projektu MAP IV jsou připraveny aktivity jak pro pedagogy a pedagogické pracovníky, tak pro děti v MŠ a žáky ZŠ, ale i pro rodiče a veřejnost. Připraveny jsou tyto aktivity:

1) Spolupráce v oblasti zjišťování logopedických obtíží dětí - seminář pro pedagogy a logopedický screening v zapojených MŠ

2) Budování znalostních kapacit území - semináře, workshopy a exkurze pro pedagogy a pedagogické pracovníky dle zjištěných potřeb a Letní škola EVVO

3) Podpora rozvoje pedagogů prostřednictvím mentoringu, supervize a odborné podpory

4) Aktivity vedoucí k rozvoji základních kompetencí a gramotností dětí a žáků (projektové dny zaměřené na EVVO, regionální historii a vlastivědu, zdravovědu, přírodovědné a polytechnické vzdělávání či mediální gramotnost

5) Setkávání cílových skupin - setkávání vedení škol

6) Prevence krizových a patologických jevů  - workshopy/projektové dny na zapojených školách, podpůrné aktivity a konzultace pro třídní učitele či osvětové přednášky pro rodiče a veřejnost