Členové místní akční skupinyČlenové nebo partneři MAS:

Název subjektu

Sídlo a IČ (pouze u právnických osob) 

Zástupce subjektu pro MAS

Zájmová skupina

1. Muzeum Královského hvozdu v Nýrsku

Klatovská 639, 340 22 Nýrsko

IČ: 70830631

Karel Velkoborský

Cestovní ruch

2. René Göndör    

 

René Göndör

Podnikání

3. Hana Przygrodská

 

Hana Przygrodská

Cestovní ruch

4. Jan Koryťák

 

Jan Koryťák

Cestovní ruch

5. Josef Necuda

 

Josef Necuda Krajina a příroda

6. Lenka Koriťáková

 

Lenka Koriťáková

Podnikání

7. Romana Jiříková

 

Romana Jiříková

Sociální oblast a školství

8. Jan Pavlásek

 

Jan Pavlásek

Podnikání

9. Martina Vavírková

 

Martina Vavírková

Podnikání
10. Tomáš Rayser   Tomáš Rayser Podnikání
11. SDH Hadrava

Hadrava, 340 22 Chudenín

IČ: 65580010

Tomáš Volmut Krajina a příroda
12. Monika Skopalová   Monika Skopalová Cestovní ruch
13. Helena Boučková   Helena Boučková Krajina a příroda
14. Městys Čachrov

Čachrov 55, 339 01 Klatovy

IČ: 00255319

Josef Bejvl Rozvoj obcí
15. Město Strážov

Strážov 71, 340 21 Janovice

IČ: 00256102

Josef Rousek Rozvoj obcí
16. Město Nýrsko

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ: 00255921

Miloslav Rubáš Sociální oblast a školství
17. Město Janovice nad Úhlavou Harantova 132, 340 21 Janovice, IČ: 00255611 Michal Linhart Sociální oblast a školství
18. Městys Dešenice

Dešenice 1, 340 22 Nýrsko

IČ: 00255394

Lenka Sýkorová Krajina a příroda
19. Obec Hamry

Hamry 30, 340 22 Hamry

IČ: 43313809

Petr Křovina Cestovní ruch
20. Obec Chudenín

Chudenín 68, 340 22 Nýrsko

IČ: 00255602

Jaroslav Bouzek Rozvoj obcí
21. Obec Bezděkov Bezděkov Josef Červený Krajina a příroda
22. Obec Klenová

Klenová 65, 340 21 Janovice 

IČ: 00573515

Andrea Baierová Rozvoj obcí
23. Tomáš Havránek   Tomáš Havránek Sociální oblast a školství
24. TJ Nýrsko

Jiráskova 675, 340 22 Nýrsko

IČ: 64388697

Pavel Stránský Sociální oblast a školství
25. Alena Pavlásková   Alena Pavlásková Cestovní ruch

 

Podmínky přistoupení pro zájemce o členství:

Členství

 1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let či právnická osoba, která je plně svéprávná, má bydliště nebo sídlo nebo vykonává svou činnost v rámci územní působnosti spolku a podá písemnou přihlášku doručenou k rukám předsedy spolku, kde výslovně prohlásí, že souhlasí se stanovami a účelem spolku.
 2. Členství ve spolku vzniká rozhodnutím Programového výboru o přijetí člena. Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané Programovým výborem.
 3. Členství ve spolku zaniká:
  1. písemným oznámením o vystoupení člena prokazatelně doručeným k rukám předsedy,
  2. úmrtím či zánikem právní subjektivity člena,
  3. zrušením členství rozhodnutím Programového výboru při hrubém nebo opětovném porušení stanov, nebo pokud člen jedná proti zájmům spolku,
  4. zánikem spolku.
 4. O zániku členství ve spolku podle článku 3 odstavce 3 písm. c/ rozhoduje Programový výbor dvoutřetinovou většinou všech svých členů.

 

Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen má právo:
  1. volit a být volen do všech orgánů spolku,
  2. účastnit se jednání orgánů spolku,
  3. vyjadřovat se k rozhodnutím orgánů spolku, obracet se na ně s návrhy, podněty, iniciativami, připomínkami, dotazy a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
  4. realizovat prostřednictvím akcí a aktivit spolku své zájmy a záměry, pokud jsou v souladu s cíli a se zájmy a záměry spolku,
  5. být pravidelně informován o činnosti spolku, o výsledcích hospodaření a nahlížet do všech dokladů spolku,
  6. účastnit se akcí, které spolek pořádá,
  7. vystoupit ze spolku.
 2. Práva člena mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upravena rozhodnutím Valného shromáždění členů.
 3. Každý člen má za povinnost:
  1. vyvíjet aktivity k dosahování předmětu činnosti spolku a hájit zájmy spolku,
  2. dodržovat stanovy a případné další předpisy spolku,
  3. slaďovat své zájmy a záměry se zájmy a záměry spolku,
  4. vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku,
  5. v rámci své působnosti realizovat, popř. zabezpečit plnění úkolů vyplývajících z usnesení orgánů spolku,
  6. nakládat s majetkem spolku podle zásad hospodaření, chránit jej a přispívat ke zvyšování jeho hodnoty,
  7. všestranně propagovat spolek,
  8. platit případné členské příspěvky stanoveným způsobem, ve stanovené výši a termínu.
 4. Povinnosti člena mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upraveny rozhodnutím Valného shromáždění členů.
 5. Spolek vede seznam členů. Do seznamu členů se zapisuje

 

 1. u fyzické osoby
  1. jméno a příjmení člena,
  2. datum narození
  3. trvalé bydliště
  4. IČ jedná-li se o osobu podnikající,
 2. u právnické osoby
  1. název, sídlo a IČ
  2. osoba zastupující právnickou osobu při výkonu členských práv,
  3. osoba jednající jako statutární orgán
 3. datum vzniku členství,
 4. datum skončení členství,
 5. kontaktní údaje – telefon, e-mail, webová stránka, 
 6. příslušnost k veřejnému nebo soukromému sektoru, příslušnost k zájmové skupině,
 7. vznik a ukončení členství ve volených orgánech spolku. 

 

Seznam se nezveřejňuje. Na webových stránkách se ze seznamu zveřejní u členů spolku, kteří jsou fyzickou osobou pouze jméno a příjmení, u právnických osob pak název, sídlo a IČ.

 

E-mailová adresa člena spolku dle seznamu členů vedeného spolkem se považuje za adresu doručovací pro výkon práv a povinností člena spolku. Člen spolku je povinen bez zbytečného odkladu oznámit statutárnímu orgánu změnu kontaktních údajů, zejména e-mailové adresy.