Jednací řád místní akční skupinyJednací řád spolku ekoregion Úhlava, z.s.

 

PREAMBULE

Činnost spolku Ekoregion Úhlava, z.s. (dále jen "spolek") se řídí stanovami spolku. Jednání orgánů spolku upravuje tento jednací řád.

 

ČLÁNEK 1
Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  • Valné shromáždění členů
  • Programový výbor
  •  
  • Manažer MAS
  • Výběrová komise
  • Kontrolní komise

 

ČLÁNEK 2
Valné shromáždění členů

Členem Valného shromáždění je každý člen spolku. Členové spolku, kteří jsou právnickými osobami, vykonávají svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo osobou k tomu pověřenou na základě plné moci. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Oprávněnost k zastupování člena ve Valném shromáždění členů doloží zástupce člena – právnické osoby, pokud jím není statutární zástupce, písemným pověřením.

Konání valných shromáždění členů

Valné shromáždění členů svolává předseda nejméně jednou ročně.

Předseda svolá jednání valného shromáždění členů, požádá-li písemně o jeho svolání alespoň třetina členů spolku, a to do 60-ti dnů od doručení žádosti k jeho rukám. V případě svolání mimořádného Valného shromáždění členů je předmětem jednání pouze to, co bylo důvodem jeho svolání. V případě, že to vyžaduje naléhavý zájem spolku, může Valné shromáždění členů svolat rovněž Kontrolní komise na základě svého rozhodnutí.

Zasedání Valného shromáždění členů svolává předseda nejméně ve lhůtě 15 kalendářních dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé datum a hodina jednání a předběžný program jednání. Konkrétní program a místo konání jednání musí být členům oznámeny nejpozději 7 kalendářních dnů předem. Statutární orgán doručuje členům pozvánku e-mailem na adresu elektronické pošty dle seznamu členů.

Usnášeníschopnost

Valné shromáždění členů je schopné se usnášet při přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Není-li přítomna 30 minut po plánovaném termínu zahájení nadpoloviční většina všech členů, rozhodne Programový výbor:

 1. o svolání náhradního Valného shromáždění členů po 60-ti minutách od plánovaného termínu nebo
 2. o svolání Valného shromáždění členů v jiném termínu.

Náhradní Valné shromáždění členů je usnášeníschopné v počtu přítomných členů a vždy musí dodržovat původně stanovený program. Je-li v programu zánik sdružení a není-li řádné Valné shromáždění členů usnášeníschopné, musí Programový výbor vždy svolat Valné shromáždění členů v jiném termínu.

Pokud jsou na jednání Valného shromáždění členů nebo na jednání náhradního Valného shromáždění členů přítomni členové v takovém složení, že veřejný sektor nebo některá ze zájmových skupin představuje více než 49% hlasovacích práv, je proveden přepočet hlasů s využitím excelové tabulky „Hlasovací práva“ připravené SZIF.

Průběh jednání

Jednání Valného shromáždění členů řídí předseda podle schváleného programu.

Jednání Valného shromáždění členů schválí nejprve navrženého zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zasedání Valného shromáždění členů probíhá podle schváleného programu, jehož návrh připravuje a předkládá Programový výbor. Program, případné návrhy na změnu nebo doplnění programu, se schvalují veřejným hlasováním.

Ke každému bodu jednání se vede rozprava (diskuse). Valné shromáždění členů může rozhodnout o sloučení rozpravy k více bodům. Rozprava se vede k projednávané věci, jinak může předsedající odejmout řečníkovi slovo. Rozpravu je možno ukončit po přednesení příspěvků všech přihlášených, pokud se Valné shromáždění členů hlasováním nerozhodne rozpravu ukončit. Každý účastník má právo podat písemnou připomínku k projednávané věci, pokud mu tímto rozhodnutím nebylo umožněno ji přednést. Tato připomínka se stane nedílnou součástí zápisu.

Rozpravu řídí předsedající, který ji ukončí, nejsou-li další věcné připomínky nebo návrhy. Je-li vznesen návrh na (změnu) usnesení, zformuluje předsedající návrh (změny) usnesení a dá o něm hlasovat.

V rozpravě vystupují zúčastnění v pořadí, v jakém se přihlásili. Pokud není některý z přihlášených přítomen, ztrácí pořadí. Členové mají v průběhu rozpravy právo na faktickou nebo technickou poznámku, o jejímž zařazení rozhoduje předsedající.

Zasedání Valného shromáždění členů může usnesením stanovit podrobnější pravidla pro rozpravu, např. stanovit maximální délku příspěvku, postup a formu předkládání pozměňovacích a doplňovacích návrhů.

Valné shromáždění může v odůvodněných případech, zejména pokud hrozí nebezpečí z prodlení, schvalovat usnesení i mimo své řádné jednání prostřednictvím hlasování per rollam, a to výhradně prostřednictvím zpráv elektronické pošty (e-mail).

Hlasování per rollam vyhlašuje předseda spolku nebo k tomu písemně zmocněný člen Programového výboru (dále jen „vyhlašovatel“). Vyhlašovatel zároveň určí lhůtu pro hlasování, která nesmí být kratší než 24 hodin.

Vyhlašovatel rozešle zprávu (e-mail) o zahájení hlasování per rollam, jejíž součástí je návrh usnesení a lhůta pro hlasování, všem členům spolku a to na e-mailovou adresu, kterou uvedli v seznamu členů, který spolek vede ve smyslu čl. 4 odst. 5 stanov.

Každý hlasující je povinen ve stanované lhůtě odeslat předsedovi odpovědní e-mail, ve kterém se vyjádří o návrhu usnesení slovy „pro návrh“, „proti návrhu“, nebo „zdržuji se“.

Návrh usnesení je přijat, pokud v určené lhůtě hlasuje pro jeho schválení nejméně polovina všech členů spolku. V případě, že člen spolku ve stanovené lhůtě neodpověděl, má se za to, že se hlasování zdržel.

Výsledek hlasování per rollam oznámí vyhlašovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů od skončení hlasování všem členům spolku.

Výsledek hlasování per rollam za uplynulé období je uveden v zápise z nejbližšího řádného jednání valné hromady.

Rozhodování

Při hlasování na Valném shromáždění členů má každý člen jeden hlas.

Při veřejném hlasování se hlasuje zpravidla zdvižením delegačního lístku.

Po ukončení hlasování předsedající vyhlásí výsledky s tím, že oznámí počty hlasů pro, proti a počet přítomných, kteří se zdrželi hlasování.

Valné shromáždění členů rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů, avšak rozhoduje-li o odvolání proti rozhodnutí Programového výboru, o změně stanov, o zániku sdružení, o majetkovém vypořádání v případě zániku sdružení, o volbě a odvolání Programového výboru a Kontrolní komise nebo jejich členů, je nutná alespoň dvoutřetinová většina přítomných hlasů.

V případě rovnosti hlasů proběhne nové hlasování. V případě rovnosti hlasů i ve druhém hlasování se má za to, že návrh nebyl přijat.

Působnost Valného shromáždění členů:

Valné shromáždění členů rozhoduje o nejdůležitějších otázkách spolku tím, že zejména:

 • schvaluje jednací řád, organizační řád ,
 • přijímá základní programové dokumenty spolku (např. SCLLD) a kontroluje jejich plnění,
 • odpovídá za provádění SCLLD v území MAS,
 • schvaluje plán činnosti spolku na nadcházející období,
 • schvaluje zprávu o činnosti polku a zprávu kontrolní komise,
 • schvaluje roční rozpočet a roční účetní uzávěrku spolku, rozhoduje o použití volných finančních prostředků, schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku,
 • zodpovídá za distribuci veřejných prostředků,
 • určuje pravomoci a působnost orgánů spolku a stanovuje jejich způsob jednání, určuje způsob volby a odvolávání členů orgánů spolku,
 • ze svých členů volí a odvolává Programový výbor, Výběrovou komisi a Kontrolní komisi,
 • rozhoduje o změně stanov spolku,
 • rozhoduje o zániku spolku, jeho zrušení, sloučení nebo rozdělení,
 • rozhoduje o majetkovém vypořádání v případě zániku spolku,
 • rozhoduje o účasti spolku v jiných profesních či zájmových organizacích a volí do nich své zástupce,
 • stanovuje výši, způsob a termín úhrady členských příspěvků,
 • schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména hodnotící kritéria.

Záznam z jednání

Z jednání Valného shromáždění členů je pořizován zápis, který kromě data, místa konání a listiny přítomných musí obsahovat údaje o skutečném programu, přijatých rozhodnutích s uvedením případného výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu a námitkách účastníků a závěrečné usnesení.

 

ČLÁNEK 3
Programový výbor

Programový výbor je volen Valným shromážděním členů na období čtyř let a je rozhodovacím orgánem spolku, který řídí činnost spolku v období mezi konáním Valných shromáždění členů a odpovídá Valnému shromáždění členů za plnění cílů spolku.

Složení Programového výboru

Programový výbor má 7 členů. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Při rozhodování o výběru projektů náleží minimálně 50% hlasů členům Programového výboru, kteří nejsou veřejnými orgány.

 Členy spolku, kteří jsou právnickou osobou, zastupuje na jednání Programového výboru statutární orgán nebo jiná osoba k tomu zmocněná na základě plné moci.

Předseda kontrolní komise má právo účastnit se zasedání Programového výboru s hlasem poradním.

Členství v Programovém výboru zaniká:

skončením funkčního období, vzdáním se funkce písemným oznámením Programovému výboru, odvoláním Valným shromážděním členů.

Svolávání zasedání a stanovení programu jednání

Zasedání Programového výboru svolává a program jednání stanovuje předseda po dohodě s manažerem.

Na zasedání Programového výboru bude určen předběžný termín a místo příštího zasedání. Definitivní termín a místo zasedání, včetně programu jednání musí být členům Programového výboru, popř. i pozvaným hostům oznámeny nejméně 5 pracovních dnů před konáním tohoto zasedání.

Případné hosty na jednání zve předseda.

Programový výbor může v odůvodněných případech, zejména pokud hrozí nebezpečí z prodlení, schvalovat usnesení i mimo své řádné jednání prostřednictvím hlasování per rollam, a to výhradně prostřednictvím zpráv elektronické pošty (e-mail).

Hlasování per rollam vyhlašuje předseda spolku (dále jen „vyhlašovatel“). Vyhlašovatel zároveň určí lhůtu pro hlasování, která nesmí být kratší než 24 hodin. Vyhlašovatel je povinen rozeslat zprávu (e-mail) o zahájení hlasování per rollam, jejíž součástí je návrh usnesení a lhůta pro hlasování, všem členům Programového výboru a to na e-mailovou adresu, kterou uvedli v seznamu členů, který spolek vede ve smyslu čl. 4 odst. 5 Stanov.

Každý hlasující je povinen ve stanovené lhůtě odeslat předsedovi odpovědní e-mail, ve kterém se vyjádří o návrhu usnesení slovy „pro návrh“, „proti návrhu“, nebo „zdržuji se“. Návrh usnesení je schválen, pokud v určené lhůtě hlasuje pro jeho schválení nadpoloviční většina členů Programového výboru. V případě, že člen programového výboru ve stanovené lhůtě neodpověděl, má se za to, že se hlasování zdržel.

Výsledek hlasování per rollam oznámí vyhlašovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů od skončení hlasování všem členům Programového výboru. Výsledek hlasování per rollam za uplynulé období je uveden v zápise z nejbližšího řádného jednání Programového výboru.

Hlasováním per rollam nelze rozhodnout o přijetí člena spolku nebo vyloučení člena spolku.

Usnášeníschopnost

Programový výbor je usnášeníschopný při účasti nadpoloviční většiny členů.

Jestliže při zahájení zasedání Programového výboru nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů Programového výboru, ukončí předsedající toto zasedání a do 10 pracovních dnů se koná jeho náhradní zasedání.

Požádá-li o to alespoň 1/4 všech členů Programového výboru, předseda je povinen svolat zasedání Programového výboru tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne doručení žádosti předsedovi.

Rozhodování:

Programový výboru se usnáší nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Každý člen Programového výboru má jeden hlas.

Působnost Programového výboru

Do působnosti Programového výboru zejména patří:

 • podávání informací o činnosti spolku členům a veřejnosti,
 • zajištění vedení účetnictví, evidence a archivace veškerých písemností spolku,
 • sestavování návrhu rozpočtu a návrhu roční účetní uzávěrky spolku,
 • zpracovávání zpráv o činnosti spolku,
 • zřizování komisí, popř. jiných pracovních a iniciativních skupin,
 • organizace prací v případě zániku spolku,
 • výklad stanov spolku,
 • rozhodování o přijetí nového člena,
 • rozhodování o vyloučení člena,
 • volba a odvolávání předsedy a místopředsedy ze svých členů,
 • schvaluje založení a ukončení pracovněprávního vztahu s manažerem MAS jako vedoucím zaměstnancem pro realizaci rozvojové strategie,
 • plnění usnesení Valného shromáždění členů,
 • koordinace činností při realizaci rozvojové strategie spolku, jednotlivých projektů a aktivit spolku,
 • sledování a vyhodnocování realizace rozvojové strategie spolku, jednotlivých projektů a aktivit spolku,
 • realizace spolupráce s tuzemskými i zahraničními subjekty,
 • rozhodování o nákupu, prodeji nebo jiném nakládání s majetkem podléhajícím evidenci v katastru nemovitostí nebo jiném obdobném veřejném rejstříku,
 • schvaluje výzvy k podávání žádostí o dotaci,
 • schvaluje výběr projektů k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrové komise,
 • ustanovení a změna zájmových skupin.

 

ČLÁNEK 4
Předseda

Povinnosti předsedy

Předseda jedná jménem spolku navenek; věcně, organizačně a administrativně zajišťuje průběh jednání Programového výboru, řídí jednání Programového výboru a Valného shromáždění členů, jedná jménem spolku se třetími osobami a podepisuje s tím související písemnosti.

Zastupování předsedy

Místopředseda plní v plném rozsahu funkci předsedy na základě písemného pověření předsedy.

Členové Programového výboru mohou být rozhodnutím předsedy zplnomocněni k zastupování spolku v dílčích záležitostech realizace jednotlivých projektů či dílčích úkolů spolku.

 

ČLÁNEK 5
Manažer

Jmenování manažera

Manažera MAS vybírá Programový výbor. Na základě jeho výběru uzavře předseda spolku s manažerem MAS pracovní smlouvu jako vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD. Manažer odpovídá za plnění stanovených úkolů předsedovi, přitom úzce spolupracuje s Programovým výborem a jeho jednotlivými členy.

Manažer zajišťuje pro spolek:

 • každodenní implementaci strategie spolku,
 • sledování a vyhodnocování postupu realizace strategie spolku a realizace jednotlivých projektů,
 • komunikaci mezi Programovým výborem a veřejností,
 • z pověření předsedy organizaci a svolávání schůzek Programového výboru a Valného shromáždění členů včetně přípravy podkladů pro jednání,
 • spolupráci s dalšími tuzemskými i zahraničními subjekty.

Manažer zajišťuje vůči veřejnosti:

 • srozumitelné informování veřejnosti o činnosti spolku,
 • maximální zapojení místních subjektů do realizace strategie spolku,
 • vyhledávání inovativních projektů – nápadů a jejich zařazování do realizace strategie spolku,
 • pomoc se zpracováním žádostí,
 • soulad předkládaných projektů se stanovami a strategií spolku.

Manažer rovněž zajišťuje administrativní práce, případně správu internetových stránek, apod.

Manažer řídí další zaměstnance spolku, stanovuje rozsah jejich práv a povinností v rámci jejich pracovně-právního poměru.

 

ČLÁNEK 6
Kontrolní komise

Složení Kontrolní komise:

Kontrolní komise je volena Valným shromážděním členů na období čtyř let má nejméně tři členy, ze kterých na své ustavující schůzi volí předsedu kontrolní komise. Člen kontrolní komise nesmí být členem Programového výboru ani zaměstnancem spolku. 

Práva kontrolní komise

Kontrolní komise má právo nahlížet do všech písemností spolku a účastnit se jednání zástupců spolku se třetími osobami. Za svou činnost odpovídá Valnému shromáždění členů.

Předseda Kontrolní komise má právo účastnit se zasedání Programového výboru s hlasem poradním.

Svolávání zasedání a stanovení programu jednání

Jednání Kontrolní komise svolává a řídí předseda Kontrolní komise. Hlasovací právo členů komise je rovné, každý člen má 1 hlas.

Usnášeníschopnost, rozhodování

Komise je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Komise rozhoduje většinou hlasů.

Působnost Kontrolní komise:

Kontrolní komise:

 • projednává výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku
 • dohlíží na to, že spolek vykonává svou činnost, zejména co do administrace finančních prostředků, v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a schválenou strategií rozvoje
 • kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů vůči rozhodnutí Programového výboru o podpoře,
 • zodpovídá za hodnocení a monitoring strategie rozvoje (zpracovává a předkládá ke schválení Programovému výboru indikátorový a evaluační plán strategie)
 • sleduje a kontroluje veškeré činnosti spolku zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků, ochranu a využití majetku ve vlastnictví spolku
 • projednává stížnosti členů
 • vyžaduje-li to naléhavý zájem spolku, svolává Valné shromáždění členů nebo jednání Programového výboru.

Komise předkládá nejméně 1x ročně zprávu Valnému shromáždění členů o provedené kontrolní činnosti.

 

ČLÁNEK 7
Výběrová komise

Složení Výběrové komise

Členy Výběrové komise volí Valné shromáždění členů ze členů spolku. Je-li členem Výběrové komise právnická osoba, zastupuje ji na jednání její statutární orgán nebo jiná osoba na základě plné moci. Výběrová komise má 5 členů.

Mandát člena Výběrové komise je 1 rok od zvolení. Opakované zvolení je možné. Každý člen má 1 hlas. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Soukromému sektoru vždy náleží minimálně 50% hlasovacích práv.

Svolávání zasedání a stanovení programu jednání

Komise volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její jednání.

Termín a místo zasedání, včetně programu jednání musí být členům Výběrové komise, popř. i pozvaným hostům oznámeny nejméně 5 pracovních dnů před konáním tohoto zasedání.

Výběrová komise může v odůvodněných případech, zejména pokud hrozí nebezpečí z prodlení, jednat  a hlasovat mimo své řádné jednání prostřednictvím jednání a hlasování per rollam, a to výhradně prostřednictvím zpráv elektronické pošty (e-mail).

Jednání a hlasování  per rollam vyhlašuje předseda Výběrové komise nebo jím pověřená osoba (dále jen „vyhlašovatel“). Vyhlašovatel zároveň určí lhůty pro jednání a hlasování, které nesmí být kratší než 24 hodin.

Vyhlašovatel je povinen rozeslat zprávu (e-mail) o zahájení jednání per rollam, jejíž součástí jsou podklady pro rozhodnutí podle čl. 10 odst. 7. a lhůta pro vyjádření, všem členům Výběrové komise a to na e-mailovou adresu, kterou uvedli v seznamu členů, který spolek vede ve smyslu čl. 4 odst. 5 stanov.

Každý člen je povinen ve stanovené lhůtě odeslat vyhlašovateli odpovědní e-mail, ve kterém se vyjádří k podkladům pro rozhodnutí podle čl. 10 odst. 7.

Vyhlašovatel poté zpracuje vyjádření jednotlivých členů a rozešle zprávu o zahájení hlasování per rollam, jejíž součástí je návrh závěrečného usnesení k rozhodnutí podle čl. 10 odst. 7. a lhůta pro hlasování, všem členům Výběrové komise a to na e-mailovou adresu, kterou uvedli v seznamu členů, který spolek vede ve smyslu čl. 4 odst. 5 stanov.

Návrh usnesení je schválen, pokud v určené lhůtě hlasuje pro jeho schválení nadpoloviční většina členů Výběrové komise.

Vyhlašovatel je povinen o průběhu a výsledku hlasování vyhotovit zápis, který nejpozději do sedmi kalendářních dnů rozešle členům Výběrové komise a předsedovi Programového výboru.

Usnášeníschopnost, rozhodování

Komise je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně poloviny svých členů. Komise rozhoduje většinou hlasů.

Působnost Výběrové komise

Komise rozhoduje o předvýběru projektů na základě kritérií schválených Valným shromážděním členů a navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů schválené strategie rozvoje MAS a účelu a záměrů spolku.

 

ČLÁNEK 8

Ostatní ujednání

Předseda může na zasedání Programového výboru či Valného shromáždění přizvat hosty. Hosté se statutem stálého hosta mají právo se účastnit zasedání bez hlasovacího práva. Ad hoc hosté mají právo se zúčastnit zasedání bez hlasovacího práva a pouze v části, která se jich týká.

Tento jednací řád byl schválen Valným shromážděním členů dne 17. 6. 2021.